In alle designathons wordt gericht gewerkt aan vakinhoudelijke stof zoals beschreven in de huidige kerndoelen door SLO en aan de digitale geletterdheid. Tegelijkertijd werken zij aan alle 21e eeuwse vaardigheden. Vooruitlopend op het 'curriculum van de toekomst' waaraan momenteel wordt gewerkt bij OC&W.

 

21e eeuwse vaardigheden:

CREATIVITEIT:

Nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren.

KRITISCH DENKEN:

Een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.

PROBLEEMOPLOSVAARDIGHEDEN:

Een probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing kunnen maken.

COMMUNICEREN:

Een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen.

 

 

SAMENWERKEN:

Gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.

DIGITALE GELETTERDHEID:

ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken

SOCIALE EN CULTURELE VAARDIGHEDEN:

Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

ZELFREGULERING:

Doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren.

(bron: SLO: Curriculum van de Toekomst)

Kerndoelen:

De Designathon methode is een inspirerende, praktische en betaalbare invulling van de Kerndoelen Natuur en Techniek voor het Basisonderwijs. Tevens werken kinderen aan meerdere kerndoelen, zoals hieronder aangegeven.
Bij het thema van iedere designathon wordt ook aangegeven welke kerndoelen worden aangeboden.

NEDERLANDS:

#1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
#2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
#3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

REKENEN EN WISKUNDE:

      #28 De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.
      #32De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.        
      #33 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.          

MENS EN SAMENLEVING:

      #34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
      #35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
      #37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
      #39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

 

 

NATUUR EN TECHNIEK:

      #42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
      #44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
      #45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
      #46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE:

      #54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
      #55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

(bron: TULE van SLO)

Download de Kerndoelen designathon doc